สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:42 น.
 262
UploadImage

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท.
 
(วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริม นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้าอวยพรและมอบกระเช้า แก่ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage