สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น.
 187
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 2
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ จำนวน 60 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
 - ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท / คน (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
โดยโอนค่าธรรมเนียม
 - ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน และให้สหกรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ**
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 - สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก https://coop.clt.or.th/training/register?type=3&id=49
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/49
 
     UploadImage
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop