สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ จากผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:36 น.
 51
UploadImage

ประธานฯ สสท. รับมอบของขวัญปีใหม่
จากผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 
วันที่  6 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายนพดล วรมานะกุล  รองประธานฯ คนที่ 1 ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานฯ คนที่ 3 และนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการบริหารและเลขานุการ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage