สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 08:07 น.
 420
UploadImage

เลย : มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 17 แห่ง สมาชิก 11,398 ราย
 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร ณ 31 กรกฎาคม 2561 ต้นเงินกู้คงเหลือจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทแรก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี นั้น
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร จำนวน 17 สถาบัน 11,398 ราย ซึ่งมูลหนี้ต้นเงินกู้รวม จำนวน 1,276,126,478.36 บาท ดอกเบี้ยที่ขอ ชดเชย 30,093,825.51 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจำนวน 8,331,264.93 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ได้จัดสรรดอกเบี้ยที่ขอชดเชย จำนวน 8,890,845.41 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จัดสรรดอกเบี้ยที่ขอชดเชย  จำนวน 6,249,817.04 บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ได้รับจัดสรรเป็น 2 งวด และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดแรกให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ภายใน ธันวาคม 2564 และงวดที่ 2 ให้เบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน 2565 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์เพื่อนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยไปบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


UploadImage

UploadImage
อรดา ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย