สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:55 น.
 103
UploadImage

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่
ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค.   
 
วันที่  5 มกราคม 25645 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการดำเนินการ นำคณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าอวยพรพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรปีใหม่ จาก รศ. พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ ผศ.อาภากร มินวงษ์  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage