สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:05 น.
 122
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565  
 
(วันที่ 5 มกราคม 2565) ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565  และมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รศ. พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานอนุกรรมการ นายวงศกร เอการัมย์ อนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ และหัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรัชนี 6  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบกำหนดการจัดฝึกอบรมเดือนมกราคม 2565 และขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์(สหกรณ์ขนาดเล็ก) ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ และรับทราบรายงานโครงการนำร่องระบบนิเวศน์การเรียนรู้ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ : พลิกโฉมธุรกิจสหกรณ์ ฯลฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage