สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:12 น.
 141
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่
4/2564
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ประกอบด้วย ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด นายสมพิศ ทามี ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 77 ของการประชุม) ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ในระยะที่ 1 มีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วม 64 แห่ง 24 จังหวัด ระยะที่ 2 มีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วม 24 แห่ง 16 จังหวัด โดยรายได้ค่าสิทธิ์จากการขายไฟฟ้าได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สังคมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการติดตามผลสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนำเงินค่าสิทธิ์ฯ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นประจำทุกปี ความคืบหน้าการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ขนาดใหญ่ และสหกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อให้กรรมการสหกรณ์มีคุณสมบัติตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ดำเนินฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 รวม 40 รุ่น 3,354 ราย รวมทั้งได้มีการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ 100% ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 จากนั้นในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด แนวทางช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - 19 โดยให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการเยียวยาของรัฐ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จำนวน 85 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19 จำนวน 4 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ปี 2565 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ปี 2564 และปี 2565 รวมทั้งได้ดำเนินหารหาที่จอดรถให้แล้ว 530 คัน และประสานขอพื้นที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพิ่มเติมด้วย ในการนี้ได้ร่วมกันพิจารณาทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 - 2570) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน รวมทั้งร่วมหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage