สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10:14 น.
 157
UploadImage

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”
 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ระหว่าง สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และมหาวิทยาลัยแม้โจ้ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ สมาคม มหาวิทยาลัย สันนิบาตสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมมือกันสำรวจ วิเคราะห์ เสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านบุคลากรของสหกรณ์ประเภทต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรสหกรณ์ให้ได้รับมาตรฐานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์ด้านอื่น ๆ


UploadImage

UploadImage