สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 13:59 น.
 679
UploadImage

ประชุมกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2565

(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองประธานกรรมการฯ กรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ,รายงานค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ,รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ,รายงานการปิดบัญชีเงินของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และการยกเลิกนำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ไปใช้ ,รายงานสรุปรายรับจากเงินค่าบำรุงฯ และเงินสะสมของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ,รายงานการอนุมัติเงินสะสมให้แก่ สสจ.พังงาเพื่อใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ,รายงานการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพายุโซนร้อน และรับทราบการดำเนินงาน/กิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ  (ชสท.) กล่าวว่า ได้จัดทำปฏิทินผลไม้ ประจำปี 2565  และประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถสั่งจองได้ทุกช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 โดยการขยายพันธุ์และส่งให้สหกรณ์ที่สนใจได้นำไปขยายพันธุ์ต่อ เพื่อจัดสรรให้สมาชิกสหกรณ์นำไปปลูก ครัวเรือนละ 2 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งยังมีคู่มือให้ด้วย จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกสหกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

UploadImage

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  (ชสอ.) กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการตลาดออนไลน์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการซื้อ-ขาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้และได้เป็นเจ้าของกิจการเอง และอีกโครงการหนึ่ง คือการจัดทำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจะได้มีการทำ MOU ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ (ช.ส.ค.) กล่าวว่า ได้ดำเนินการผลักดันการแก้ไขร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ…. ให้มีความสอดคล้องตรงกับบริบท วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงาน การบริหารจัดการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้อยที่สุด ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งคืนเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ตามมาตรา 105/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

UploadImage 
UploadImage

นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ กล่าวว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อรับเงินเยียวยา ในโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ โดยผู้ขับขี่ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน และกิจกรรมอื่นๆ ก็ดำเนินไปด้วยดีขึ้นตามลำดับ
 

UploadImage

นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปรับราคาของอาหารสัตว์น้ำทุกชนิด ทำให้เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องแบกรับภาระต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น โดยจะเริ่มปรับราคาขาย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป  ซึ่งเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนสหกรณ์ประมง ได้หารือร่วมกันเพื่อให้บริษัทผู้ค้าชะลอการปรับขึ้นราคาอาหารสัตว์น้ำก่อนในเบื้องต้น โดยได้มีการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้ดำเนินการยื่นหนังสือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาดังกล่าว และขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูป “กุ้งนิ่มต้มหวานน้ำตาลจาก”  ผลิตและจำหน่ายโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด
 

UploadImage

UploadImage

นายเจียง นาอุดม ประธานฯ สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด กล่าวว่า เรื่องเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ดำเนินการผลักดันเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน สหกรณ์นิคม 13 แห่ง 14 ป่า มาแล้วหลายปี โดยท่านประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด นายสมพิศ ทามี และมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาด้วยการสนับสนุนจาก ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ และได้ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา และในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ประธานเครือข่ายฯ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นิคมฯ สหกรณ์นิคมทั่วประเทศ และคณะทำงาน จะจัดประชุมอีกครั้ง ณ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด จังหวัดพิษณุโลก 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  https://www.co-opthai.com
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด https://www.fsct.com
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด https://www.cultthai.coop
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด https://bit.ly/3d4E8iS
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด https://bit.ly/32yniXF