สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการยามเช้า "Good Morning Governor"

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 11:39 น.
 394
UploadImage

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการยามเช้า "Good Morning Governor"
           
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และว่าที่ ร.ต.อนุพันธ์ ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการยามเช้า "Good Morning Governor" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ส่วนราชการภาคเอกชน รวมถึงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในการสนับสนุนการบูรณาการบริหารงานด้านการเกษตร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage