สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 14:59 น.
 191
UploadImage

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด
 
นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด  จังหวัดบึงกาฬ  พร้อมเยี่ยมชมสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว (เมล่อนนายเกษตร) ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นายคำจันทร์ ดาลม ประธานกรรมการ นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผู้จัดการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


UploadImage

UploadImage

UploadImage