สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์....สร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ทำตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 11:57 น.
 872
UploadImage

สหกรณ์....สร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ทำตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม
 
ระนอง เป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพที่ยอดเยี่ยม เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกระบุรี ที่รายล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีกระแสน้ำพุร้อนไหลผ่าน พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา เหมาะสำหรับการเพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ที่มีรสชาติเข้มข้น หอมกรุ่น ชวนลิ้มลองสำหรับคอกาแฟ

UploadImage

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด เป็นสหกรณ์หนึ่งที่รวบรวมผลผลิตกาแฟจากสมาชิกในพื้นอำเภอกระบุรี เป็นส่วนใหญ่ ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้มีที่จำหน่ายผลผลิต โดยให้ราคาที่เป็นธรรม สูงกว่าราคาท้องตลาด 2 - 5 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเดิมรวบรวมผลผลิตกาแฟสารในเกรดอุตสาหกรรม และเกรดคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าและบริษัทต่าง ๆ ในลักษณะซื้อมา-ขายไป มีการแปรรูปในปริมาณน้อยตามคำสั่งซื้อเท่านั้น  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมผลักดันการสร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด ภายใต้แบรนด์ 84 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟ คั่วบด กาแฟคั่วเมล็ด กาแฟดริป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น บ่งบอกถึงความเป็นระนองมีความสวยงาม น่าสนใจ โดนใจ และเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยการสร้าง story หรือการสร้างเรื่องราวให้กับตัวบรรจุภัณฑ์กาแฟ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการผลิต และใส่ใจถึงสถานที่ในการผลิต โดยสหกรณ์มีการปรับปรุงอาคารเพื่อทำเป็นโรงคั่วกาแฟ และได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค


UploadImage

นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟของสหกรณ์ ควรมาจากต้นน้ำที่ดี โดยการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตากที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาคั่วให้ได้ตามมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ซึ่งกว่าจะเป็นกาแฟคั่วภายใต้แบรนด์ 84 ได้มีการศึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และทดลองจนได้เป็นกรรมวิธีเฉพาะในการผลิตกาแฟ สำหรับการตลาด สหกรณ์มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และเอกชนภายในจังหวัด และผลักดันให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์อื่นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มีการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์กับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินของกองทัพอากาศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างสหกรณ์ และมีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง โดยขนส่งทางรถบรรทุก และจำหน่ายผ่านเครือข่าย สกต. ทั่วประเทศ มีการออกบูธจัดแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์มีร้านกาแฟ เพื่อให้บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป ถือได้ว่าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด เป็นสหกรณ์ที่สามารถสร้างความโดดเด่นทางด้านการแปรรูปกาแฟ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับกาแฟระนองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ในการใช้กาแฟของสหกรณ์เป็นอาหารว่างในการต้อนรับคณะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดระนอง

UploadImage

นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์