สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 12:25 น.
 460
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์
ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ

 
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริมสหกรณ์ นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร และนายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. และประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบให้ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจากกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนกว่า 14 คน โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนตามแผนอย่างต่อเนื่อง, การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) อนุโลมให้เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ , ระยะเวลาที่ คพช. อนุโลมให้ชุมนุมสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์นิคม ประมง บริการ และร้านค้า เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และการพิจารณาเกณฑ์การเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คพช. กำหนด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage