สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดี กสส.ลงพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 10:07 น.
 364
UploadImage

รองอธิบดี กสส.ลงพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
 
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์เวียงตาลภายในบริเวณนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งทางนิคมสหกรณ์ห้างฉัตรได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ถือเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกรอีกด้วย


UploadImage