สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 15:42 น.
 342
     นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 วาระพิเศษ (ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยมีคณะกรรมการ สสท. ชุดที่ 25 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สสท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ 
 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบวิธีการและสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาร่างประกาศสันนิบาตสหกรณ์ว่าด้วยการรับสมัครเลือกตั้งและการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการเกษียณอายุงานก่อนกำหนดและพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ(เพิ่มเติม)

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage