สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 น.
 356
UploadImage
 
ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของ สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด 

 
นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9,13,14  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ได้ให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ  ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก จำกัด ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  จำนวน 30 เครื่อง โดยได้รับวงเงินรวม จำนวน 234,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณรัฐอุดหนุน  จำนวน 210,600 บาท และวงเงินที่สหกรณ์สมทบ จำนวน 23,400 บาท  พร้อมติดตามผลการดำเนินการและรับฟังปัญหาของสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก จำกัด และได้เน้นย้ำเรื่องการจัดเก็บเอกสาร  ในการดำเนินการโครงการฯ และการใช้ประโยชน์ด้วย    
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage