สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:42 น.
 474
UploadImage

นางสุภาพร  นรินยา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ
เข้าแนะนำ  ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นางสุภาพร  นรินยา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าแนะนำ  ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจบริการสมาชิกเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกร การใช้ปุ๋ยผสมใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นที่ต้องการของสมาชิก  สมาชิกได้รับผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดี สหกรณ์ส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก ด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร ในปี 2564 สหกรณ์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว มาผลิตเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดี มาจำหน่ายให้แก่สมาชิก จำนวน 40 ตัน พร้อมติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด  รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/2565 ในปีบัญชีสิ้นสุด 30  มิถุนายน 2564 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ มีกำไรเฉพาะธุรกิจ ทั้ง 3 ธุรกิจ ดังนี้  โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร จำนวน 841,792.58 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร จำนวน 97,471.43 บาท และดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ข้าวเปลือก)  จำนวน 340,618.11 บาท

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage