สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:07 น.
 273
UploadImage

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน       

เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2564  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย  (บ้านห้วยหมากหล่ำ) อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี และแนะนำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565  และส่งมอบสมุดประจำตัวสมาชิกสหกรณ์นักเรียน เพื่อใช้ในกิจการของสหกรณ์นักเรียนต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage