สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:28 น.
 325
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ
 
(10 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายณรงค์ สุขโท้ อนุกรรมการ นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารประกอบด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการฯ สายงานส่งเสริม หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องพิจารณาอนุมัติดำเนินการตามวงเงินงบประมาณที่เหลื่อมปีตกแต่งภายในเพิ่มเติมศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage