สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 11:02 น.
 617
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565
 
(10 พฤศจิกายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 2/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
 
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเจียง นาอุดม อนุกรรมการ นายทวิวัส เหลี่ยมดี อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารประกอบด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการฯ สายงานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายเลขานุการและการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2564 ,ความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage