สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:39 น.
 323
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์  ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายพิทวัส มะรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางพรพรรณ รอดขำ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพ อำเภอตะพานหิน จำกัด ชุดที่ 17 ครั้งที่ 3 ณ บ้านนางสมบัติ กรุดมหาราช ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสมบัติ กรุดมหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่องรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กำหนดแผนการดำเนินงาน พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืม และพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage