สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:32 น.
 431
UploadImage

ประชุมกลุ่มสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์  ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายถนอม  เพ็ชรล้อมทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย โดยมีนายสมชาย  ปล้องฉิม ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกร  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ที่โรงเรียนบ้านดงคันแทว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการธุรกิจสินเชื่อชุมชนสร้างไทย ปลูกข้าวนาปี กข.79 และพิจารณาแก้ไขทบทวนกรณีมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวกันเพื่อทำโครงการปลูกข้าว กข.เบอร์ 4 ที่สมาชิกทำสัญญาซื้อขายผลผลิตกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต จังหวัดราชบุรี และได้แนะนำการจัดทำบัญชี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage