สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 10:12 น.
 374
UploadImage

ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์”

UploadImage
 
สหกรณ์ คือ "องค์กรๆ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินงานทั้งในด้านความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลิต และบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" สหกรณ์ต้องมี “อุดมการณ์สหกรณ์” ร่วมกัน คือ "ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ (หลักการสหกรณ์ 7 ข้อ) จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม"
         
เมื่อบุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อร่วมกันตามอุดมการณ์สหกรณ์แล้ว ก็จำเป็นต้องมีกฎ กติกา ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ มากำหนดเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกติกาที่สหกรณ์ทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ หลักการสหกรณ์ ประกอบด้วย
1) การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและเปิดกว้าง
2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
4) การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
5) การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
6) การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
7) การเอื้ออาทรต่อชุมชน

การนำหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ประการมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน เรียกว่า “วิธีการสหกรณ์” ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของสหกรณ์ คือการร่วมมือกันทั้งร่วมแรงและร่วมใจ ร่วมแรงคือ แรงกายแก้ไขปัญหาและความคิด ร่วมใจคือ ความซื่อสัตย์ต่อกัน เสียสละร่วมกัน สามัคคีกัน และปฏิบัติตามกฎกติการ่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในสหกรณ์ให้แก่สมาชิก
         
ดังนั้น หากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกคนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ว่าสามารถนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุข เป็นเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก สังคม และประเทศชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนแล้วนั้นสถาบันสหกรณ์ย่อมมีความเข้มแข็งและไม่มีวันล้มแน่นอน ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2520 ความตอนหนึ่งว่า “สหกรณ์นี่นะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ถ้าใครเข้ามาเป็นกลุ่มก็ต้องหวังดีซึ่งกันและกัน ถึงจะให้กลุ่มนั้นเจริญได้ ถ้าเข้ามาในกลุ่มเพื่อเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีหวังล้มแน่...”
 
นางสาวสมพิศ   เจือทอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ