สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:33 น.
 348
UploadImage
 
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่  29 ตุลาคม  2564  นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 คน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอันต้องเลิกกิจการให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้  โดยเป็นการหารือร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  เพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการชำระบัญชี  ทั้งนี้  ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ได้ข้อสรุป เป็นกรอบแนวปฏิบัติร่วมกัน และเร่งดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนโดยเร็ว

UploadImage

UploadImage