สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : สองแคว ดึงงบ กพส. กว่า 138 ล้านบาท พัฒนาภาคเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 10:01 น.
 283
UploadImage

พิษณุโลก : สองแคว ดึงงบ กพส. กว่า 138 ล้านบาท  พัฒนาภาคเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
 
วันนี้ (26 ต.ค.64)  นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อการพิจารณาแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก การติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรสมาชิก โดยมีนายพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวอภินัน  จูเกษม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2565 ตามแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  รวม 138,550,000  บาท จำแนกเป็น โครงการปรกติ วงเงิน 127,000,000  บาท และโครงการพิเศษ  วงเงิน 11,550,000  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้แก่สหกรณ์ได้นำไปบริหารจัดการ เพื่อใช้พัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง   

การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามโครงการปกติ 1  แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด จำนวน 5,000,000  บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายบริการสมาชิก และโครงการพิเศษ ตามโครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL  จำนวน  1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จำนวน 2,800,000  บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตเกษตร และการพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรกลุ่มสมุนไพรตำบลนาบัว  จำกัด  จำนวน  800,000  บาท  เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เกษตรกรสมาชิกซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.นครไทย  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  และมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ  ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ  ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการชำระหนี้ เป็นระยะเวลา  1 ปี และระงับค่าปรับตลอดระยะเวลาขยายหนี้  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรสมาชิก  ต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage 
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก