สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ (ต่อเนื่อง)

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:48 น.
 709
UploadImage

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... (ต่อเนื่อง)


(วันที่ 26 ตุลาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ และนายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (ต่อเนื่องจากคราวประชุมที่ผ่านมา) โดยมีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ จากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage