สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก: สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปรับแผนธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 13:26 น.
 510
UploadImage

พิษณุโลก:  สหกรณ์นิคมพันชาลี  จำกัด 
ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปรับแผนธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร

 
(21 ต.ค.64)   นายพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด  ครั้งที่ 41 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีนายโชคดี  สายนำพามีลาภ  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด  และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน  ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน คือ สินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร ผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 1,719 คน มีทุนดำเนินงาน 130,712,008.43 บาท กำไรสุทธิประจำปี 83,194.33 บาท โดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  และเป็นทุนสะสมอื่นๆ ตามข้อบังคับ

สหกรณ์ฯ  ได้รับงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร และโรงสีข้าว กำลังการผลิต 10 ตัน/วัน ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกรสมาชิก จำนวน 6,088  ตัน มูลค่า  51,045,508.25  บาท  โดยในปี 2565 สหกรณ์มีแผนการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกและมันสำปะหลัง จากเกษตรกรสมาชิก รวม 9,000 ตัน  วงเงิน 65,000,000  บาท พร้อมทั้ง สหกรณ์มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกแบบครบวงจร อาทิ การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  การปลูกข่าตาแดง การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น  ซึ่งมีตลาดรับซื้อผลผลิต ช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง
 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพเพื่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปต้านภัยโควิด-19  จำหน่ายข้าวสารคัดพิเศษ พันธุ์พิษณุโลก 80 ซึ่งเป็นข้าวเพื่อสุขภาพดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ จำหน่ายราคาถังละ 240 บาท เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว  โดยจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด  โทร. 08-4469-9646

วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก