สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:44 น.
 437
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
         
วันที่ 21  ตุลาคม 2564  นายสมศักดิ์​ บุญโยม  สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกันตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ รอบบริเวณสำนักงานฯ  เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  เนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟู ความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ ของพระองค์ ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสําคัญของการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสําคัญ และน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กําหนดให้วันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบํารุงรักษาต้นไม้ประจําปีของชาติ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกําหนด ชื่อที่เหมาะสมสําหรับวันดังกล่าว ปรากฏชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ” ได้รับการพิจารณาและเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

เจสิญา  เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง