สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:35 น.
 438
UploadImage

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ
 
21 ตุลาคม 2564 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้ และชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง นำโดย นายคล้าย ไชยโยธา ประธานชมรมฯ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ โดย “ส่งมอบต้นไม้ของพ่อหลวง” ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิบดี เป็นผู้รับมอบ โครงการนี้ สืบเนื่องจาก งานวันเครดิตยูเนียนสากล 2560 ร่วมปลูกไม้พะยูง จำนวน220 ต้น ปลูกเมื่อ 4 กันยายน 2560 เมื่อครั้ง อาจารย์บุญลพ ไชยหล่อ ยังมีชีวิต ครบ4 ปี ต้นไม้สวยงามมาก เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน ภาคภูมิใจ ในการ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์


UploadImage

UploadImage

UploadImage