สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 13:52 น.
 543
UploadImage

เลย : ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด
 
วันที่ 19  ตุลาคม 2564  นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด ให้คำแนะนำให้สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากสมาชิกเพื่อสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดให้เกิดความคุ้มค่า ได้ประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำการขอรับรองเป็นร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง และได้นำเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กับสหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย