สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:45 น.
 498
UploadImage

พิษณุโลก : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
 
วันนี้ (19 ต.ค.64 )  นายถาพร  ณ นคร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  งานนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นต่อไป  โดยมีนายพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
 
สำหรับ  การขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ในปี 2565 ได้มุ่งเน้นการใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรผ่านสหกรณ์หลักระดับอำเภอ  มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกแบบครบวงจร  การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์  และการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์  เพื่อป้องปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต  สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในสหกรณ์ 
   
ส่วน นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง  โดยวางระบบการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลสมาชิก  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ทุกแห่ง  มีกำไรสุทธิประจำปี  ไม่มีการทุจริตและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ในกรณีการเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตั้งเป้าการชำระบัญชีได้ 25% ของทั้งหมด  และการนำโปรแกรม  Application Smart 4 M  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและป้องปรามการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อีกด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage 
UploadImage
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก