สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 08:33 น.
 359
UploadImage


ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ....

 

(วันที่ 19 ตุลาคม 2564) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี ผศ.อาภากร มินวงษ์ กรรมการ สสท./ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา สสท./ผู้แทนสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร สันนิบาตสหกรณ์ฯ และคณะผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage