สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 09:20 น.
 557
UploadImage

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา
 
วันที่  15  ตุลาคม  2564  นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้  นายวัชรินทร์  มามาก  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ติดตามแนะนำการดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร  ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา  เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น  รวมทั้งสร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยนำไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  ณ  บ้านโคกพระ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage