สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 08:59 น.
 599
UploadImage

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ และมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9,13 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


UploadImage

UploadImage

ทั้งนี้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิก 568 ราย จาก 5 อำเภอ 21 ตำบล 72 หมู่บ้าน ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์จำนวน 12,250 ไร่ ผลผลิต 5,000 ตัน/ไร่ สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงคัดแยกคุณภาพข้าวอินทรีย์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ที่เกษตรกรจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ จัดหาช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่แน่นอน รวมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกันในการผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนำแผนการทำเกษตรระบบอินทรีย์ไปสู่แผนปฏิบัติในพื้นที่ การให้ความรู้การทำการเกษตรระบบอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน และโรงสีข้าวอินทรีย์ของเครือข่าย เป็นต้น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage