สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สสท. ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 15:13 น.
 692
UploadImage

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ฯ
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
(วันที่ 11 ตุลาคม 2564)  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี ผศ.อาภากร มินวงษ์ กรรมการ สสท./ประธานฯ และคณะผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา สสท./ผู้แทนสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ และ นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


UploadImage

UploadImage
 
สืบเนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงกำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว โดยมี นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 9 หน่วยงาน เข้าร่วมชี้แจง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   


UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถามประเด็นข้อสังเกต อาทิ เกณฑ์กำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งอาจจะใช้เกณฑ์เดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อบังคับใช้เกณฑ์คุณภาพเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งบริบทของสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภท มีความแตกต่างกัน ทาง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงอาจจะยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงขอขยายเวลาเพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความพร้อมมากกว่านี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตอีกครั้ง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage