สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:19 น.
 350
( 9 ต.ค.64 )  ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

พลตำรวจตรี มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมตัวแทนกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของสหกรณ์การเกษตร  โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขช่วยเหลือปัญหาพร้อมรับฟังนโยบายจากท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage