สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.
 484
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565
 
(วันที่ 9 ตุลาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองประธานกรรมการฯ กรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย การจัดทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2564 และความคืบหน้าการจัดรูปแบบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และมีประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องรายงานการสะสมเงินรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด อีกทั้งการรายงานการติดตามเอกสารทางการเงินและกิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด รายงานกิจกรรมสันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในจังหวัดอุทัยธานี รายงานสรุปผลการฝึกอบรมออนไลน์เดือนกันยายน 2564 และกำหนดการฝึกอบรมในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage