สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 05 ต.ค. 2564 เวลา 08:17 น.
 352
UploadImage

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้  นายวัชรินทร์  มามาก  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมแนะนำการดำเนินการปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก  โดยในกลุ่มมีการปลูกผักกางมุ้ง อาทิ ผักสลัด , คะน้า , ผักชี และปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ  500 - 1,000  บาท


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage