สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 15:05 น.
 407
UploadImage

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ ตลอดจนได้ฟันฝ่าอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาของการรับราชการ จนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมา ถือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน อุทิศตน และเสียสละเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งนับว่าเป็นคุณประโยชน์ นำมาซึ่งความสำเร็จอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 153 ราย โดยมีนายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงาน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
 
UploadImage