สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10:28 น.
 48
UploadImage

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด
 
วันที่ 16 กันยายน 2564  นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) และนางสาวชนิดาภา สอนสุภาพ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ในการประชุมครั้งนี้ นายสุกิจ   สิงสถิตย์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์  บทบาทหน้าที่ ของสมาชิกและตอบข้อหารืออื่น ๆ
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย