สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 08:35 น.
 384
UploadImage

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ไทยทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ทั้ง 5 ท่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้แก่

1. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม เชี่ยวชาญด้านการบริหารสหกรณ์ และการตลาด

2. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ เชี่ยวชาญด้านการบริหารสหกรณ์

3. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชี่ยวชาญด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด และการเกษตร

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ เชี่ยวชาญด้านการบริหารสหกรณ์ การตลาด และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5. นายศิริชัย จันทร์นาค เชี่ยวชาญด้านการบริหารสหกรณ์ การตลาด และการเกษตร