สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 9 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 08 พ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
 738
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 9
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2564
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ขนาดใหญ่ จำนวน 60 คน
**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 ตุลาคม 2564** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
- ค่าลงทะเบียนวิชาการ 3,500 บาท / คน (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
โดยโอนค่าธรรมเนียม
- ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน และให้สหกรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ
 
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
- สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก https://coop.clt.or.th/training/register?type=3&id=43
- หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
- รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/43
 UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop