สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 8

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 983
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 8
 
ระหว่างวันที่ 26 -28 ตุลาคม 2564
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
 
กลุ่มเป้าหมาย
- เป็นผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน (ฟรี) สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 70 คน
**สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นใด และไม่เคยขึ้นทะเบียนผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
**หมดเขตรบสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2564** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
- สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก https://coop.clt.or.th/training/register?type=3&id=42
- หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
- เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/42
**หมายเหตุกรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ**
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop