สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.
 564
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

(10 กันยายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Application Zoom) ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานอนุกรรมการ นายวงศกร เอการัมย์ อนุกรรมการ นายสมพิศ ทามี อนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสภาบันพิทยาลงกรณ์ และหัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 รายงานการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมทางวิชาการ และฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก ระหว่างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage