สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:50 น.
 433
UploadImage

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ
 
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน การนำเสนอการปฏิบัติงาน รายงานผลการซื้อน้ำนมดิบ ข้อมูลโคนมที่เป็นโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งความเป็นมาของโรงงานผลิตนม พร้อมมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ ในเรื่องการวางแผนให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีการควบคุมดูแล เพิ่มประสิทธิภาพ มีการวางแผนด้านการผลิต ด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงาน และคลังเก็บผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีทั้ง นมพาสเจอไรส์ โยเกิร์ต เป็นต้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage