สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 10:16 น.
 593
UploadImage


 
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด
 
นายสุธี บุญถือ ประธานเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้เปิดเผยว่า “ด้วยปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ประชุมปรึกษาหารือในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สรุปผลการประชุมและดำเนินการระดมทุนให้ทุกสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,500.00 บาท หลังจากนั้นจะนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อมอบให้โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลอื่นๆ ทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิต่อไป”
 
 1. การระดมทุน ให้ทุกสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุน มีรายละเอียด คือ
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด                บริจาค 100,000.00 บาท
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด                                    บริจาค 150,000.00 บาท
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำกัด                 บริจาค 30,000.00 บาท
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด                         บริจาค 20,000.00 บาท
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด                  บริจาค 5,000.00 บาท
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท. ชัยภูมิ จำกัด                               บริจาค 5,000.00 บาท
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด    บริจาค 2,000.00 บาท
  8. สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ                                                    บริจาค 10,000.00 บาท
  9. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด                           บริจาค 3,000.00 บาท
  10. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                                     บริจาค 30,000.00 บาท
  11. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด                   บริจาค 5,000.00 บาท
  12. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ                                         บริจาค 2,500.00 บาท
  13. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด                                 บริจาค 10,000.00 บาท
  14. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด                            บริจาค 3,000.00 บาท
  15. สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด                                       บริจาค 3,000.00 บาท
  16. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด                               บริจาค 3,000.00 บาท
  17. สหกรณ์การเกษตรเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด                     บริจาค 3,000.00 บาท
  18. สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด                                        บริจาค 3,000.00 บาท
  19. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด                                   บริจาค 3,000.00 บาท
  20. สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด                                 บริจาค 2,000.00 บาท
  21. สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด                             บริจาค 3,000.00 บาท
  22. สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด                         บริจาค 3,000.00 บาท
  23. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด                             บริจาค 3,000.00 บาท
  24. สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด                                   บริจาค 2,000.00 บาท
  25. สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด                                    บริจาค 3,000.00 บาท
  26. สหกรณ์การเกษตรลำปาทาว จำกัด                                   บริจาค 2,000.00 บาท
  27. สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด                                    บริจาค 2,000.00 บาท
  28. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอเนินสง่า จำกัด                          บริจาค 2,000.00 บาท
                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                412,500.00 บาท
 
 1. วัตถุประสงค์ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค มีรายละเอียดคือ
  1. ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูง จำนวน 1 ชุด ราคา 155,000.00 บาท มอบให้โรงพยาบาลชัยภูมิ
  2. ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 150 ชุดๆ ละ 850.00 บาท รวมเป็นเงิน 127,500.00 บาท มอบให้โรงพยาบาลทุกอำเภอๆ ละ 10 ชุด
  3. ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1,500 แพค รวมเป็นเงิน 52,500.00 บาท มอบให้โรงพยาบาลทุกอำเภอๆ ละ 100 แพค
  4. ซื้อของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยจำนวน 405 ชุด รวมเป็นเงิน 77,500.00 บาท มอบให้โรงพยาบาลทุกอำเภอๆ ละ 27 ชุด