สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 ก.ย. 2564 เวลา 14:08 น.
 496
UploadImage

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

 
วันที่  26  สิงหาคม 2564  นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี   โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ให้บริการคลินิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำและให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage