สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะ 2 ต่อยอดความสำเร็จสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ย. 2564 เวลา 16:15 น.
 408
UploadImage

โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะ 2
ต่อยอดความสำเร็จสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด

 
          ปฏิเสธไม่ได้ว่า “น้ำ” คือปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อการทำการเกษตรเป็นอย่างมากรองลงมาจากดิน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าสิ่งที่เกษตรกรภาคอีสานประสบปัญหามากที่สุดคือการขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร เพราะผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะโลกร้อน หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติของชั้นบรรยากาศโลก  ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่หวังและราคาก็ตกต่ำซ้ำเติมเกษตรกร และปัญหาที่ตามมาคือหนี้สินที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด

          ด้วยปัญหานี้เองที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ต่อยอดจากโครงการในระยะแรกที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยในระยะที่ 2 นี่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ สถาบันที่ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 รายๆ ละ 50,000 บาท และ 1 ใน 17 รายนั้นคือ นายเกียรติศักดิ์ นามศรี ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับเงินกู้โดยมีวัตถุประสงค์ในการขุดบ่อเพาะเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย โดยแบ่งพื้นที่ทำกินของตน 15 ไร่ เป็นการทำนา 5 ไร่ และขุดบ่อเลี้ยงปลา 10 ไร่ ปัจจุบันมีบ่อเลี้ยงปลาจำนวน 19 บ่อ สามารถเพาะเลี้ยงปลาได้หลายสายพันธุ์ประกอบด้วย ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ปลาสร้อย และปลากาดำ โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาประมาณ ปีละ 50,000 บาท นอกจากนี้หลังจากช่วงที่มีการเลี้ยงและจำหน่ายปลาในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน แล้วก็จะระบายน้ำออกจากบ่อเลี้ยงปลาเพื่อทำการเกษตรอย่างอื่น เช่น การทำนาข้าว การปลูกพืชผัก เป็นต้น เป็นการจัดสรรพื้นที่ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการเกษตรแบบผสมผสาน

          นายเกียรติศักดิ์ นามศรี กล่าวว่า การเลี้ยงปลาในบ่อนั้นช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีโดยปลาที่เพาะเลี้ยงนั้นมีทั้งการจำหน่ายแบบเป็นพันธุ์ปลา และจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดโดยเน้นตลาดในท้องถิ่นของตนเองและไม่จำเป็นต้องออกไปขายนอกพื้นที่ ก่อนหน้านี้ตนได้ขุดบ่อเลี้ยงปลามาระยะหนึ่งแล้วกำลังหาทางคิดจะขยับขยายบ่อปลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนกระทั่งได้ทราบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก ระยะที่ 2 จึงสมัครเข้าร่วมและนำเงินมาขยายบ่อเพื่อเลี้ยงปลาและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอื่นๆ ส่วนตัวมองว่าโครงการนี้มีประโยขน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดเข้าถึงปัญหามากที่สุดและอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปอีกหลายๆ ระยะ เพื่อที่ว่าเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสได้มาสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้นและปัญหาเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำเกษตรจะลดลงอย่างแน่นอนและยังเป็นการเพิ่มอาชีพเสริมให้เกษตรกรทางอ้อมได้อีกด้วย


UploadImage
นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ