สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ย. 2564 เวลา 11:59 น.
 610
UploadImage

เลย : จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต
(พื้นที่ที่ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต (พื้นที่ที่ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดชมพรวนาราม บ้านน้ำพร ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ บรรยาย/อภิปราย คือ ผู้แทนจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรในพื้นที่ป่าภูช้างแบะป่าภูนกกก อ.เชียงคาน จ.เลย จำนวน 30 ราย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

อรดา  ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย