สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (สหกรณ์ขนาดเล็ก)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 2080
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดเล็ก
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ขนาดเล็ก จำนวน 80 คน (สหกรณ์ละ 1 คน)
**ขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท พิจารณาให้สิทธิ์กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในวาระที่ 1 ปีที่ 1 ปีบัญชีงบประมาณ 2563 - 2564
(แนบหลักฐานการรับรองและเอกสารยืนยันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เข้ารับการอบรมเป็นลำดับแรก
 
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
 - ฟรี
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 - สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก https://coop.clt.or.th/training/register?type=3&id=40
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/40
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop